บริการทำบัญชีรายเดือน (Monthly Bookkeeping Service)

7,500.00฿

ดับเบิลยู ลอว์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ให้บริการทางกฎหมายและบัญชีครบวงจร ให้บริการทางบัญชีดังต่อไปนี้

  1. ยื่นแบบพร้อมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (Submit monthly VAT form)
  2. ยื่นแบบพร้อมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Submit monthly WHT form)
  3. ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (Submit monthly Social Security)
  4. จัดทำใบเรียกเก็บเงินแต่ละรายการในนามของบริษัท (Prepare Invoice on behalf of the company)
  5. จัดทำใบเสร็จแต่ละรายการในนามของบริษัท (Prepare Receipt on behalf of the company)
  6. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) (Prepare WHT form for each transaction)
  7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชี (Accounting Advisory)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

Email: contact@w-lawthai.com

Tel: (66) 026240555 Fax: (66) 026240509

Line: @wlaw