กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

 • งานจดทะเบียนจัดตั้ง
  • ห้างหุ้นส่วน
  • บริษัท
  • มูลนิธิ
 • การควบรวมกิจการ
  • การควบรวมกิจการโดยการถือหุ้น
  • การควบรวมกิจกรรมโดยการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • การร่วมทุน
 • การวางโครงสร้างบริษัท
 • สัญญาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
 • การดำเนินการจดทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • การดำเนินธุรกิจของคนต่างด้าว
 • การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
 • การขอใบอนุญาตต่างๆ
ดูเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์

 • การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
  • กรรมสิทธิ์
  • สิทธิการเช่า
 • การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ
  • ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  • พื้นที่หวงห้ามตามกฎหมาย
 • โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
  • การขอใบอนุญาตจัดสรร
  • การออกเอกสารสิทธิ
  • สิ่งแวดล้อม
  • การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • สัญญาต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • สิทธิครอบครอง
  • ภาระจำยอม
  • สิทธิอาศัย
  • สิทธิเหนือพื้นดิน
  • สิทธิเก็บกิน
  • ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
 • การจดทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ดูเพิ่มเติม

งานตรวจคนเข้าเมือง

 • วีซ่าประเภทต่างๆ
  • วีซ่าทำงาน
  • วีซ่าเกษียณ
  • วีซ่านักลงทุน
  • วีซ่าสำหรับผู้ติดตามในกรณีต่างๆ
  • วีซ่าประเภทอื่นๆ
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • การขอมีสัญชาติไทย
 • การรับรองเอกสาร
 • ใบอนุญาตทำงาน (รายปี/ชั่วคราว/โครงการ)
ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เครื่องหมายการค้า/บริการ
  • การค้นหาเหมือนคล้าย
  • การจดทะเบียน
 • ลิขสิทธิ์
 • สิทธิบัตร
 • การโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 • สัญญาต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ดูเพิ่มเติม

คดีความ

 • การแก้ไขข้อพิพาท
 • อนุญาโตตุลาการ
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีแรงงาน
 • คดีครอบครัว
 • คดีล้มละลาย
 • การบังคับคดี
ดูเพิ่มเติม

ทนายความรับรองลายมือชื่อ

 • การแปล
 • ทนายความรับรองลายมือชื่อ
 • การรับรองเอกสาร
ดูเพิ่มเติม