• การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
  • กรรมสิทธิ์
  • สิทธิการเช่า
 • การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ
  • ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  • พื้นที่หวงห้ามตามกฎหมาย
 • โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
  • การขอใบอนุญาตจัดสรร
  • การออกเอกสารสิทธิ
  • สิ่งแวดล้อม
  • การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • สัญญาต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • สิทธิครอบครอง
  • ภาระจำยอม
  • สิทธิอาศัย
  • สิทธิเหนือพื้นดิน
  • สิทธิเก็บกิน
  • ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
 • การจดทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์